SBO De Springplank Menu

Bevlogen specialisten van
de Springplank, bij u op school.

Specialistische ondersteuning

SBO de Springplank maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden). Daarin werken alle basisscholen en besturen in de regio samen om voor elk kind een passende onderwijsplek te verzorgen.

Visie

SBO de Springplank is de spil in het stadsdeel. We bieden ondersteuning aan scholen voor didactische ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. De begeleiding van SBO de Springplank is op maat. Ieder kind is uniek en moet de vrijheid en het vertrouwen krijgen om zijn omgeving te leren kennen. Een kind kan tot leren komen als het zich veilig voelt, weet waar het goed in is en fouten mag maken. In overleg met ouders, leerlingen en school komen we tegemoet aan de individuele behoefte van de leerling. In het besef dat wij samen onderwijs maken.

Arrangementen volgens PLUS

Toelaatbaarheidsverklaring

Doel:

Ondersteunen bij het opstellen van een groeidocument t.b.v. het aanvragen van een arrangement of een TLV.

Werkwijze:

De leerling wordt aangemeld met een PLUS formulier. Om te bepalen of wij de geschikte school zijn voor een kind nemen wij de volgende stappen: Observatie, inzage in dossier en een gesprek met betrokkenen.

Een leerling die haar hand opsteekt

Individueel arrangement

Doel:

Hulp bij het aanvragen en uitvoeren van een individueel arrangement.

Werkwijze:

De leerling wordt aangemeld met een PLUS formulier. In overleg wordt bepaald welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Opstellen Deskundigenadvies

Doel:

Advisering ten behoeve van TLV SBO

Werkwijze:

Door de psycholoog van de Springplank wordt na het bestuderen van het dossier van de leerling een advies opgesteld ten behoeve van de TLV SBO

Een juf op het scoolplein

Begeleiding en ondersteuning

Doel:

Leerkrachten en teams ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met extra onderwijs behoeften.

Werkwijze:

In samenspraak met de school worden er afspraken gemaakt over de begeleiding.
Wij bieden begeleiding bij het werken met ontwikkelingsperspectieven en bij het opstellen van leerlijnen. Tevens kunnen individuele leerkrachten begeleid worden met behulp van een traject School Video Interactie Begeleiding (SVIB).

Onderzoek

Doel:

Het vaststellen van de mogelijkheden van de leerling en advies geven over de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Werkwijze:

Op aanvraag kunnen onderstaande onderzoeken door specialisten van de Springplank worden uitgevoerd: Intelligentieonderzoek, Persoonlijkheidsonderzoek/ Gedragsobservaties, Pedagogisch didactisch onderzoek bij peuters en kleuters, Onderzoek naar leerproblemen (dyscalculie, dyslexie), Onderzoek naar schrijfproblemen en motorische ontwikkeling en Logopedisch consult.

Kinderen die spelen in de zandbak

Speltherapie

Doel:

De leerling gelegenheid bieden om in zijn spel ervaringen te verwerken die veel indruk hebben gemaakt. Dit stimuleert zijn ontwikkeling.

Werkwijze:

15 contact momenten van 45 minuten inclusief 3 observaties. De therapie start altijd met een intake gesprek van een uur. Tijdens het traject vindt er een tussenevaluatie van een uur plaats en het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie van een uur.

Leerlingen aan het judo'en

Trainingen

Doel:

De ontwikkeling van de leerlingen ondersteunen d.m.v. trainingen met gerichte oefeningen en/of gesprekken.

Werkwijze:

De trainingen van SBO de Springplank zijn op maat en kunnen op locatie gegeven worden: Faalangstreductietraining, Rots en Water, Training Minder boos en opstandig, Sociale vaardigheden en Kids Skills.

Leerlingen in de klas die lunchen

Kenniskring

Doel:

Kennis vergroten d.m.v. delen van kennis en ervaringen door en voor scholen in Escamp om zo het handelingsrepertoire van deelnemers te vergroten.

Werkwijze:

De kenniskring wordt 4 keer per jaar georganiseerd. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Jonge kind, Taal spraak problemen, Rekenproblemen, Gedragsproblemen, Differentie leerlijnen en ontwikkelingsperspectiefplannen. Een kenniskring wordt ingezet om de verschillende vormen van begeleiding te evalueren en behoeftes van de scholen te inventariseren.

Bekostiging en aanmelding

Advisering ten behoeve van een toelaatbaarheidsverklaring komt niet voor rekening van de aanvragende school.
Voor overige advisering en ondersteuning rekenen wij € 73 per uur (advisering over arrangementen wordt in de arrangementsbegroting opgenomen).
Voor het opstellen van een deskundigenadvies rekenen wij € 100 per uur.

Klik op deze link voor het Plus formulier om uw leerling aanmelden.

Bevlogen specialisten

Specialistische ondersteuning basisonderwijs Den Haag

Anneke Brouwer

Taal- leesspecialist

Specialistische ondersteuning basisonderwijs Den Haag

Sterre de Heiden

Rekenspecialist

Specialistische ondersteuning basisonderwijs Den Haag

Leonora Bhola

Gedragswetenschapper/ GZ-psycholoog

Specialistische ondersteuning basisonderwijs Den Haag

Yasmin Crown

Specialist het jonge risicokind

Specialistische ondersteuning basisonderwijs Den Haag

Ronald Heijstek

Directeur Zorgcoördinator

Downloads

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden